F2F-27-03-2021

TARIKH: 27-03-2021 (SABTU)

KAEDAH: APLIKASI ZOOM / GOOGLE MEET

NO. MASA KENDALIAN RAKAMAN
1. 8.00AM-11.00AM PENSYARAH AGR3502
PRT3202
UPMET PRT4302
LAX2067
LPE2501
2. 11.00AM-2.00PM PENSYARAH TKP3205
AGR4503
AGR3001
AGR3204
UPMET PLP3204
LPE2401
3. 2.30PM-5.30PM PENSYARAH AGR3102
AGR3701
AGR3501
BBM3107
PRT4959A
UPMET CEL2103

 

Rakaman Taklimat Penyelaras Program Bacelor PJJ Semester Kedua 2020/2021

BSHRD - Dr. Ahmad Aizuddin

BABM - Dr. Zuraini Jusoh

BABE - Dr. Ilyana Jalaluddin

BCOMM - Dr. Sharifah Sofiah Syed Zainuddin

BSPM - Prof. Madya Dr. Zarinah Arshad