29-02-2020_01-03-2020

KULIAH : DEWAN KULIAH AKADEMIK PUSAT (DKAP)
TARIKH : 29 FEB 2020 - 01 MAC 2020

NO. KELAS TARIKH KOD KURSUS
1. A1-01 29-02-2020 BBI3210
BBI3226
BBI3410
01-03-2020 BBI3417
BBI2424
2. A1-02 29-02-2020 BBM3214
BBW3406
TAKLIMAT BABM
KOM3403
01-03-2020 LPA2101
LPJ2101
BBK3410
3. A1-03 29-02-2020 KOC4201
KOC3431
TAKLIMAT BCOMM
KOC3203
01-03-2020 KOC4362
KOC3433
4. A1-04 29-02-2020 DCE3115
DCE3100
TAKLIMAT BSHRD
01-03-2020 DCE3407
DCE3004
MGM3101
5. A2-05 29-02-2020 PRT3403
AGR3102
TAKLIMAT BSP
AGR3502
01-03-2020 AGR3001
AGR3301
PLP3204
6. A2-06 29-02-2020 FEM3104
FEM3004
EOH3202
01-03-2020 FEM3105
FEM3002/FEM3003
PSP3301