F2F2-08-01-2022

TARIKH: 08-01-2022 (SABTU)

KAEDAH: APLIKASI ZOOM / GOOGLE MEET

NO. MASA KENDALIAN RAKAMAN KELAS
1. 8.00AM-11.00AM PENSYARAH FEM3001
BBM3206
SSK1102
UPMET AKU3201
2. 11.00AM-2.00PM UPMET AGR3501
KOH3433

3.

 

2.30PM-5.30PM PENSYARAH BBM3201
FEM4999B/FEM4959B
UPMET CEL2103